PRIVACYBELEID

Coriginal BV respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Wij hebben daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat gericht is op volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, het doel of de doelen daarvan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Door deze website te blijven bezoeken aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u het gebruik van cookies en andere tracking systemen, tenzij wij op onze website een andere methode voor het aanvaarden van cookies hebben voorzien.  

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die geldt bij het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Definities

 1. Website (hierna: “Website”) Design-Condoms.com.
 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verantwoordelijke”): Coriginal BV, gevestigd te Dorpstraat 144, 5504HM Veldhoven, Nederland, KvK-nummer: 83395520.

 Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot en het gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U onthoudt zich ervan de gegevens en informatie van deze website te gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, alsmede voor commerciële aanbiedingen, met name ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

Artikel 3 - Inhoud van de website 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) beelden, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van deze website en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website worden gebruikt, worden beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder, is strikt verboden. Het feit dat de beheerder niet onmiddellijk optreedt tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmaker te vervolgen.

Artikel 4 - Beheer van de website

Met het oog op een goed beheer van de site kan de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde:

 • de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers op te schorten, te onderbreken, te beperken of te weigeren
 • alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of in strijd is met de internetetiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

 Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 1. De beheerder is niet aansprakelijk voor storingen, verstoringen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van de functionaliteiten daarvan (tijdelijk) niet toegankelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Bovendien bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.
 2. De verantwoordelijke voor de verwerking is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden ingesteld:
 • wegens het gebruik van de website of de via internet toegankelijke diensten
 • voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid
 1. De beheerder is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van enige latere (rechts)actie tegen de beheerder.
 2. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking betrokken raakt bij een geschil vanwege uw mis-/gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade van u (terug) te vorderen.

 Artikel 6 - Verzameling van gegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Coriginal BV en (een) externe verwerker(s) . 
 2. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). 
 3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden hoofdzakelijk door de verzamelaar gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en, indien van toepassing, om uw bestellingen te verwerken. Ze worden opgenomen in een (elektronisch) register.

Artikel 7 - Uw rechten op informatie

 1. Overeenkomstig artikel 13, lid 2, sub b GDPR heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
 2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@design-condoms.com.
 3. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij u kunnen bereiken. 
 4. Binnen een maand na de ingediende aanvraag ontvangt u van ons een antwoord. 
 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn tot twee maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

 1. In geval van overtreding van enige wet of verordening, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid vallen.
 2. Indien informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verantwoordelijke voor de verwerking bij het opvragen van deze gegevens het verplichte karakter ervan aangeven.

Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 1. Het is mogelijk dat u commerciële aanbiedingen van de verzamelaar ontvangt. Als u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen naar het volgende adres: info@design-condoms.com.
 2. Uw persoonsgegevens worden door onze partners niet gebruikt voor commerciële doeleinden.   
 3. Indien u tijdens uw bezoek aan onze website op persoonsgegevens van andere betrokkenen stuit, dient u zich te onthouden van verzameling, elk ongeoorloofd gebruik of elke andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene(n). De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

Artikel 10 - Bewaring van gegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de bij wet bepaalde duur.

Artikel 11 - Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u bij een bezoek aan onze website als bezoeker kunt worden herkend. Het stelt ons in staat ons aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt het inloggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan, tenzij wij op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming geldt voor een periode van dertien maanden. 
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en aanmeldingscookies om sessie- en aanmeldingsinformatie te verzamelen.     

– Anonieme analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Zo kunnen wij onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. Wij kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.

– Tracking Cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Uit deze cookies kunnen wij uw persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties tonen wanneer u hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen verschillend bij het richten van advertenties. Tracking cookies verwerken meestal persoonsgegevens.   

 1. Wij gebruiken met name de volgende cookies op onze website:

Google Analytics

 1. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies # faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal bij een aangeboden product op onze website.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement waar de verzamelaar gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd als er een geschil ontstaat over deze voorwaarden, behalve als een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Coriginal BV, info@design-condoms.com .

Met trots presenteren wij enkele van de bedrijven die bij Design-Condoms.com hebben besteld

Don’t worry. Design-Condoms are packed discreetly. We’ve got you covered.

Questions or looking for customized solutions? Our helpdesk is available for all your questions.

paypal
ideal